top of page

Política de privacitat

 

És compromís d'OLDWOOD DOT el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a les entitats d'OLDWOOD DOT.

Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a les entitats d'OLDWOOD DOT per a les finalitats assenyalades.

1.- Àmbit d'Aplicació i Responsabilitat

Aquesta política de privadesa aplica a totes les dades personals recollides per les entitats d'OLDWOOD DOT a les seves pàgines web.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privadesa, l'usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades d'OLDWOOD DOT, les dades de contacte són:

  • - Correu electrònic: oldwooddot@gmail.com.

  • - Correu Postal: OLDWOOD DOT, Av. Príncep Benlloch, 53, AD500 Andorra la Vella.


 

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Les entitats d'OLDWOOD DOT, tractaran les dades de l'usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

  • - Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.

  • - Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, ofertes d'ocupació o bé a través del nostre butlletí de notícies.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privadesa.


 

3.- Comunicació de les dades

No existeix comunicació de dades personals.


 

4.- Encarregats de tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per OLDWOOD DOT Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.


 

5.- Termini de conservació

OLDWOOD DOT conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:

  • - Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o formulari web: 5 anys després de la seva contestació.

  • - Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, o bé a través del nostre butlletí de notícies: 5 anys després de la seva sol·licitud.


 

6.- Drets dels usuaris

L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts a l'apartat 1 de la present política.

En tot cas, s'informa a l'usuari que, en cas que consideri que OLDWOOD DOT ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.


 

7.- Revocació del consentiment

L'acceptació de l'usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts a l'apartat 1 de la present política.


 

8.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades

Les dades recollides per OLDWOOD DOT en els diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessaries per complir amb les finalitats expressades.

Per tant, si l'usuari no les facilités, OLDWOOD DOT no podrà atendre la seva sol·licitud.


 

9.- Decisions Automatitzades

Les entitats d'OLDWOOD DOT podran elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l'adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d'informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d'enviar les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s'ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l'usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per les entitats d'OLDWOOD DOT.

10.- Mesures de protecció de les dades personals

OLDWOOD DOT empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.


 

11. Ús de “cookies”

Els portals web d'OLDWOOD DOT utilitzen cookies pròpies i de tercers.

bottom of page